Wurdsto de Koning Van Fryslân?

By dy yn ‘e buert

Elkenien fertsjinnet in earlike kâns. Dêrom organisearje we toernoaien troch hiel Fryslân hinne!

Foar elk nivo

De bêste spiler sil der mei de winst fan troch gean, mar it toernoai is sa betocht, dat it ek de hiele tiid leuk is foar wat minder goede spilers!

Meitsje nije freonen

Elkenien dy’t der is, hâldt fan gamen. It ideale plak om chille minsken te moetsjen!

WANNaER IS KONING VAN BY DY?

Wat is Koning Van?

 KONING VAN sET GAMEN OP ‘E KAART

it hiele jier troch

Trije seizoenen elk jier

Wille foar elkenien

Watfoar nivo ast ek hast

By dy yn ‘e buert

Toernoaien troch hiel Fryslân hinne